dijous, 2 de febrer de 2012

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformitat amb l'establert en els estatuts de la Societat, la Junta Directiva de la Societat Unió Musical de Sueca; convoca a tots els socis a l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA, que es celebrará el proper Dilluns dia 6 de Febrer de 2012 a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:15 hores en segona convocatòria al Saló Social d'aquesta Societat, atenint-se al següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Llegida i aprovació, en tot cas, de l'acta anterior.
  2. Informe de l'actuació de la banda durant tot l'any 2011.
  3. Informe de l'Escola de Música "José Serrano" i Conservatori de Grau Mitjà.
  4. Memòria, balanç i tancament de l'exercici 2011.
  5. Projectes i presupost de la Junta Directiva per a l'any 2012.
  6. Precs i preguntes.
  7. Eleccions per a nova Junta Directiva.
Per l'interés comunitari, preguem la máxima asistencia.